INFORMACJE DLA RODZICÓW

SPRZĘT KLUBOWY:

W celu dokonania zamówienia wybranego sprzętu, prosimy o kontakt mailowy.

 komplet meczowy ponaraczowy  komplet meczowy czarny
Strój meczowy - komplet pomarańczowy  Strój meczowy - komplet czarny 

 

 bluza szara  bluza zolta
Bluza z kapturem - wersja szara  Bluza z kapturem - wersja żółta 

 

Opis:

Bluzy dostępne są w rozmiarach dziecięcych, damskich oraz męskich. 
Skład: 35% bawełna - 65% poliester. Gramatura: 290g. Logo haftowane.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ I OPŁAT W SEZONIE 2023/2024 - UMOWA CZŁONKOWSKA:

  • 1

1. KLUB zobowiązuje się do szkolenia Zawodniczki w dyscyplinie sportowej piłka ręczna.

2. KLUB zapewnia Zawodniczce wykwalifikowany sztab szkoleniowy w dyscyplinie piłka ręczna prowadzący jednostki treningowe.

3. KLUB zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania piłki ręcznej, w tym m.in. halę sportową, szatnie, piłki oraz inne przyrządy niezbędne do prowadzenia jednostki treningowej.

4. KLUB zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 2 jednostek treningowych w tygodniu według ustalonego harmonogramu dla danej grupy wiekowej z pominięciem przerwy wakacyjnej, zimowej oraz przerw świątecznych.

5. KLUB zobowiązuje się do ubezpieczenia Zawodniczki od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) po uiszczeniu opłaty przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.

6. KLUB zobowiązuje się do okresowej weryfikacji sprawności fizycznej i technicznej Zawodniczki oraz zastrzega sobie możliwość przesunięcia Zawodniczki pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania.

  • 2

1. Rodzice / Opiekunowie prawni Zawodniczki wyrażają niniejszym zgodę na uczestnictwo i grę Zawodniczki w Klubie na czas nieokreślony i zobowiązują się wypełniać warunki zawarte w umowie do czasu jej rozwiązania.

2. Wyrażając niniejszą zgodę na uczestnictwo w zajęciach i grę dziecka w Klubie, Rodzic/ Opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia Zawodniczki jest dobry i umożliwia uczestnictwo Zawodniczki w treningach oraz że Zawodniczka nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu, a w przypadku ich pojawienia natychmiast o tym pisemnie poinformuje. Jednocześnie Rodzic / Opiekun prawny zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z uszkodzeniami ciała jakie niesie ze sobą uczestnictwo Zawodniczki w zajęciach i meczach, mimo przestrzegania przepisów gry. Dodatkowo zawodniczka zobowiązana jest do posiadania aktualnych badań potwierdzonych w karcie zdrowia sportowca, która jest dokumentem informującym sztab szkoleniowy o tym, że Zawodniczka jest zdrowa i zdolna do uczestnictwa w treningach oraz zawodach sportowych.

3. Zawodniczka zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich jednostkach treningowych we wskazanej grupie zgodnie z ustalonym planem treningowym.

4. Zawodniczka zobowiązuje się do należytego dbania o sprzęt sportowy należący do KLUBU.

5. Zawodniczka zobowiązuje się do należytego i godnego reprezentowania barw KLUBU w trakcie jednostek treningowych, jak i w zawodach / rozgrywkach.

6. Zawodniczka zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów.

7. Zawodniczka zobowiązuje się szanować inne zawodniczki lub zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania.

8. Zawodniczka zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia trenerowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych lub innych okoliczności, które mogą być przyczyną nieobecności Zawodniczki na treningu lub wszelkiego rodzaju rozgrywek.

9. Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązują się do podania pełnych danych osobowych Zawodniczki oraz każdorazowego powiadomienia KLUBU o zmianie miejsca zamieszkania lub danych kontaktowych.

10. Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są w trakcie zajęć treningowych oraz zawodów / rozgrywek nie kontaktować się z Zawodniczką, ponieważ wpływa to niekorzystnie na jej koncentrację.

11. Rodzice / Opiekunowie w czasie zawodów sportowych winni zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego lub trenerów, a w szczególności nie obrażać drużyny przeciwnej oraz trenerów.

  • 3

1. Rodzice / Opiekunowie prawni Zawodniczki zobowiązują się do regulowania składki członkowskiej (z góry) w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w wysokości 100,00 złotych (zawodniczki kategorii rozgrywek dzieci, młodziczki, juniorki młodszej, juniorki) lub 60,00 zł (zawodniczki kategorii rozgrywek dzieci młodsze) – składki pobierane są w miesiącach wrzesień – czerwiec.

2. Na wypadek powierzenia przez Klub rodzicowi/opiekunowi prawnego małoletniego Zawodnika funkcji „kierownika drużyny”, do której przynależy Zawodnik opłata członkowska może ulec redukcji do wysokości - 50%.

3.Płatność będzie następować w formie przelewów na konto bankowe Klubu Sportowego Pyrki Poznań nr konta: 04 1090 2590 0000 0001 3407 5459. W tytule przelewu należy wpisać miesiąc, za który dokonywana jest płatność oraz imię i nazwisko zawodnika. Wpłat dokonywać należy do 10-go dnia każdego miesiąca.

4. W przypadku przerw wakacyjnych, zimowych lub świątecznych jak i nieobecności na treningach spowodowanych chorobą zawodniczki (lub też z innych przyczyn), Rodzice / Opiekunowie Prawni zobowiązani są do opłacania pełnych miesięcznych składek członkowskich.

5. Zarząd KLUBU na wniosek Rodzica / Opiekuna prawnego Zawodniczki, w oparciu o opinie sztabu szkoleniowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawiesić opłacanie składek członkowskich na czas określony.

6. Nieopłacenie składki członkowskiej za okres dłuższy, niż 2 miesiące, może spowodować zawieszenie Zawodniczki w prawach do uczestnictwa w jednostkach treningowych i meczach, na czas do całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych opłat członkowskich dotyczących danej Zawodniczki.

7.Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są dokonać zakupu sprzętu sportowego obowiązującego w danym sezonie sportowym i niezbędnego do godnego reprezentowania Klubu w zawodach (dwa komplety meczowe, bluza klubowa, skarpetki).

8. Zawodniczka, która chce zmienić klub musi uprzednio uregulować wszelkie zaległe i bieżące opłaty członkowskie.

9. Rodzice / Opiekunowie prawni mogą zostać zwolnieni przez KLUB z całości lub części składek członkowskich w przypadku gdy wspomogą oni KLUB nawiązując umowę o współpracy sponsorskiej w wysokości co najmniej 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) na dany sezon rozgrywkowy/treningowy lub wskażą zewnętrzny Podmiot, który taką umowę podpisze.

  • 4

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez KLUB w trybie natychmiastowym z powodu niewywiązywania się przez Rodziców / Opiekunów prawnych lub Zawodniczkę z obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie kwestie sporne, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, wzajemnych uzgodnień. W ostateczności przez sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby KLUBU.

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

DANE DO PRZELEWU (PROSIMY O PRECYZYJNE OPISY WPŁAT):

KS PYRKI POZNAŃ

Santander Bank Polska 04 1090 2590 0000 0001 3407 5459

TYTUŁ: Imię i nazwisko dziecka, rocznik, miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Np. Anna Nowak, 2004, wrzesień 2021

 

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW NIEPEŁNOLETNICH CZŁONKÓW KLUBU:

1. Zobowiązuje się uczestników zajęć do posiadania aktualnych badań lekarskich (Karta Zdrowia Sportowca), które muszą być przekazane trenerowi w ciągu miesiąca od rozpoczęcia udziału w treningach.

3. W przypadku braku mailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) powiadomienia o rezygnacji z udziału w zajęciach, składki naliczane są bez zmian.

4. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane na bieżąco przez trenera danego zespołu oraz Zarząd.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: